Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Vytváří a kontroluje realizaci preventivního
programu školy na základě školní preventivní strategie, program i strategii vyhodnocuje.
     Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a
kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování.

Metodické a koordinační činnosti:
     Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání
problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
1) Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování.
2) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků
    do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je
    prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a
    etnické odlišnosti.
3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenc
    i problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v
    pedagogicko - psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými,
    terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí
    v oblasti prevence rizikového chování.
4) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
    péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
    poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování a zajišťování těchto zpráv a
    informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
    metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti:
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o
    nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
    pedagogům školy.
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
    zkušeností.
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
    rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče,
    pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče,    
    nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení,
    instituce, organizace i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti:
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování
    poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče
    odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
    rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových
    faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
3) Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování
    poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými
    zařízeními.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies