Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


4.11. A. Ďopan

11.11. I. Kašpárková

12.11. I. Kašpárková

13.11. A. Ďopan

13.11. I. Kašpárková

14.11. I. Kašpárková

14.11. E. Zykmundová

15.11. A. Deglovič

15.11. A. Ďopan

15.11. I. Kašpárková

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Oblasti činnosti výchovného poradce ve vztahu k žákům a jejich rodičům:
- metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
- uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
- informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.
- organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
- pro rodiče je zajištěna konzultační doba u výchovného poradce nebo jakákoliv doba podle předchozího ohlášení konzultace.
- podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
- projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.
- věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
- spolupracuje s lékařem při zjišťování příčin výchovných potíží a zaostávání v prospěchu, doporučuje na základě konzultace vhodnou volbu povolání se zřetelem na zdravotní stav žáků
- podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek.
- ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problematických žáků.
- ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.
- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).
- spolupracuje s metodikem školní protidrogové prevence
- spolupracuje s PPP, SPC
- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
- zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
- eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s Úřadem práce.
- je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol.
- poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies