Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Oblasti činnosti výchovného poradce ve vztahu k žákům a jejich rodičům:
- metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
- uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
- informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.
- organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
- pro rodiče je zajištěna konzultační doba u výchovného poradce nebo jakákoliv doba podle předchozího ohlášení konzultace.
- podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
- projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.
- věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
- spolupracuje s lékařem při zjišťování příčin výchovných potíží a zaostávání v prospěchu, doporučuje na základě konzultace vhodnou volbu povolání se zřetelem na zdravotní stav žáků
- podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek.
- ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problematických žáků.
- ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.
- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).
- spolupracuje s metodikem školní protidrogové prevence
- spolupracuje s PPP, SPC
- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
- zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
- eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s Úřadem práce.
- je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol.
- poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies